UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2023

 

UCHWAŁA NR  50/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian kryteriów kwalifikacji na rok akademicki 2024/2025 dla kierunku praca socjalna studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Zał. nr 1 do uchwały nr 50

UCHWAŁA NR  49/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w ramach poszczególnych Instytutów w roku akademickim 2023/2024

Zał. nr 1 do uchwały nr 49

UCHWAŁA NR  48/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora o uznaniu dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu Pani Viktorii Holovchyn

UCHWAŁA NR  47/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studentki kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) Mileny Guzior kończącej cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR  46/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR  45/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych

UCHWAŁA NR  44/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmiany w zał. nr 1 do uchwały nr 36/2023 rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dn. 02.03.2023 r. w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru, fakultetów, seminariów przedmiotowych, konserwatoriów monograficznych i wykładów monograficznych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Zał. nr 1 do uchwały nr 44

UCHWAŁA NR  43/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studentki kierunku pedagogika (profil praktyczny) Eweliny Płucisz kończącej cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR  42/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR  41/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania składu Komisji przeprowadzającej ocenę formalną i merytoryczną wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego

UCHWAŁA NR  40/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Doradca rodziny

UCHWAŁA NR  39/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR 38/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów podyplomowych Pedagogika Specjalna. Edukacja Włączająca

UCHWAŁA NR  37/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru w ramach wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do uchwały nr 37/2023

UCHWAŁA NR  36/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru, fakultetów, seminariów przedmiotowych, konwersatoriów monograficznych i wykładów monograficznych  realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2023/2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2023

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/2023

Załącznik nr 3 do uchwały nr 36/2023

Załącznik nr 4 do uchwały nr 26/2023

UCHWAŁA NR 35/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2024/2025

Załącznik do uchwały nr 35/2023 

UCHWAŁA NR 34/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do uchwały nr 34/2023

UCHWAŁA NR 33/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 w sprawie zaopiniowania osoby Pani dr Colette Szczepaniak do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w ramach umowy cywilno-prawnej w ramach zajęć w Instytucie Socjologii w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR 32/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studentki kierunku management instytucji publicznych i Public Relations Pauliny Kazubowskiej kończącej cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR 31/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR 30/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów podyplomowych Pedagogika specjalna. Edukacja włączająca

UCHWAŁA NR  29/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYSTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów kierunku edukacja artystyczna,
studia drugiego stopnia (stacjonarne) o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 28/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku Social Sciences, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 27/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 26/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 25/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 24/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 23/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 22/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 21/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 20/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 19/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika resocjalizacyjna, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 18/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 17/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 16/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 15/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku politologia, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 14/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku politologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 13/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 12/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 11/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku edukacja artystyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 10/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 9/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 8/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 7/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 6/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku animacja kultury, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

UCHWAŁA NR 5/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku animacja kultury, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2023/2024

Załącznik do uchwały nr 4/2023

UCHWAŁA NR 4/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania kryteriów kwalifikacji na rok akademicki 2023/2024 dla nowych kierunków studiów (management instytucji publicznych i public relations – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, edukacja artystyczna – studia stacjonarne drugiego stopnia)

UCHWAŁA NR 3/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania zmian kryteriów kwalifikacji na rok akademicki 2023/2024 dla kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia drugiego stopnia i praca socjalna studia drugiego stopnia

załącznik do uchwały nr 3/2023

UCHWAŁA NR 2/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 w sprawie zaopiniowania wniosku o upoważnienie magistrów do prowadzenia wykładów na studiach o profilu praktycznym w roku akademickim 2022/2023

UCHWAŁA NR 1/2023 RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023

 

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2022

Uchwała nr 87/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmiany składu zespołu kierunku edukacja artystyczna

Uchwała nr 86/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian składów zespołów kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, politologia, management instytucji publicznych i public relations, bezpieczeństwo narodowe.

Uchwała nr 85/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania składu zespołu kierunku dla nowo tworzonego kierunku dyplomacja i strategia międzynarodowa

Uchwała nr 84/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem nowego programu studiów dla kierunku dyplomacja i strategia międzynarodowa

Uchwała nr 83/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopi9niowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem nowej formy studiów dla kierunku management instytucji publicznych i public relations

Uchwała nr 82/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku edukacja artystyczna

Uchwała nr 81/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Załącznik do uchwały nr 81

Uchwała nr 80/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 79/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 8 grudnia 2022 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Zał. nr 1 do uchwały nr 79

Zał. nr 2 do uchwały nr 79

Zał. nr 3 do uchwały nr 79

Zał. nr 4 do uchwały nr 79

Uchwała nr 78/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 listopada 2022 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego (budżetu) w ramach funduszu dydaktycznego Wydziału Nauk Społecznych na rok 2023

Uchwała nr 77/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 listopada 2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w roku akademickim 2021/2022

Załącznik do uchwały nr 77

Uchwała nr 76/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 listopada 2022 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w ramach poszczególnych instytutów w roku akademickim 2022/2023 (lista uzupełniająca)

Załącznik do uchwały nr 76

Uchwała nr 75/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 listopada 2022 w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

 

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2021/2022

 

Uchwała nr 74/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 22 września 2022 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 73/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 22 września 2022 w sprawie zaopiniowania zmian składów zespołów kierunku: management instytucji publicznych i public relations, politologia, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Uchwała nr 72/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 22 września 2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o upoważnienie magistrów do prowadzenia wykładów na studiach o profilu praktycznym w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 72/2021/2022

Uchwała nr 71/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 22 września 2022 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w ramach poszczególnych Instytutów w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 71/2021/2022

Uchwała nr 70/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 22 września 2022 w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 69/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 lipca 2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego z wizytacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 68/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 lipca 2022 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego z hospitacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 67/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 lipca 2022 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w ramach poszczególnych Instytutów w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 67/2021/2022

Uchwała nr 66/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 lipca 2022 w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studentki kierunku psychologia, Pani Anny Wagner-Juszkiewicz

Uchwała nr 65/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 lipca 2022 w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 64/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zaopiniowania powierzenia funkcji kierownika studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne dr Pawłowi Popkowi z Instytutu pedagogiki US

Uchwała nr 63/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zaopiniowania harmonogramu zjazdów na studiach niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 53/2021/2022

Uchwała nr 62/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zaopiniowania wersji anglojęzycznej standardów pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych US

Uchwała nr 61/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru, fakultetów, seminariów przedmiotowych, konwersatoriów monograficznych i wykładów monograficznych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki 2022/2023

Uchwała nr 60/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studentki kierunku management instytucji publicznych i public relations II stopnia, Pani Agaty Potrzeby

Uchwała nr 59/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 czerwca 2022 w sprawie zatwierdzenia zmian tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 58/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 5 maja 2022 w sprawie zaopiniowania osoby Pani mgr Pauliny Zaremby do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-pawnej na kierunku bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 57/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 57/2021/2022

Uchwała nr 56/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 56/2021/2022

Uchwała nr 55/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 55/2021/2022

Uchwała nr 54/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 54/2021/2022

Uchwała nr 53/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 53/2021/2022

Uchwała nr 52/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały na 52/2021/2022

Uchwała nr 51/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w wykazie przedmiotów do wyboru w ramach wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 50/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej studentki Justyny Mazurek

Uchwała nr 49/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 7 kwietnia 2022 w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej studenta Łukasza Łyczków

Uchwała nr 48/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów podyplomowych Doradca rodziny realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanych od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 47/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie procedury tworzenia programu studiów podyplomowych Doradca rodziny na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowanych od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Uchwała nr 46/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów kierunku pedagogika resocjalizacyjna studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2025/2026

Uchwała nr 45/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2025/2026

Uchwała nr 43/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku Social Sciences, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2021/2022

Uchwała nr 42/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 42/2021/2022

Uchwała nr 41/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 41/2021/2022

Uchwała nr 40/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 40/2021/2022

Uchwała nr 39/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 39/2021/2022

Uchwała nr 38/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2021/2022

Uchwała nr 37/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 37/2021/2022

Uchwała nr 36/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 36/2021/2022

Uchwała nr 35/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021/2022

Uchwała nr 34/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku politologia, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2021/2022

Uchwała nr 33/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku politologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 33/2021/2022

Uchwała nr 32/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku edukacja artystyczna, studia stacjonarne  pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2021/2022

Uchwała nr 31/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku edukacja artystyczna, studia stacjonarne  pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 31/2021/2022

załącznik nr 2 do uchwały nr 31/2021/2022

Uchwała nr 30/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 30/2021/2022

Uchwała nr 29/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku animacja kultury, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 29/2021/2022

Uchwała nr 28/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku animacja kultury, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 28/2021/2022

Uchwała nr 27/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zatwierdzenia zamiany tematu pracy dyplomowej studentów Pauliny Daraszkiewicz i Dawida Chuchurelos (uchwała zmieniająca załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2021/2022 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 26/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zatwierdzenia zamiany tematu pracy dyplomowej studenta Patryka Krycia

Uchwała nr 25/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2023/2024

załącznik nr 1 do uchwały nr 25/2021/2022

Uchwała nr 24/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 24/2021/2022

Uchwała nr 23/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku do uchwały nr 40/2020/2021 w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023

załącznik nr 1 do uchwały nr 23/2021/2022

Uchwała nr 22/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 w sprawie zaopiniowania odstąpienia od uruchomienia naboru na kierunek pedagogika profil praktyczny (studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia) i pedagogika specjalna (studia stacjonarne drugiego stopnia) w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 21/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 10 marca 2022 uzupełniającą uchwałę nr 55/2020/2021, nr 1/2021/2022 i nr 12/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych  do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 20/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania ramowego programu praktyk dla kierunku edukacja artystyczna studia pierwszego stopnia realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych

załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2021/2022

Uchwała nr 19/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania dodatkowego terminu posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w dniu 10 marca 2022 r.

Uchwała nr 18/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów kierunku pedagogika resocjalizacyjna studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 17/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) o profilu ogólnoakademickim dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 16/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania zmiany w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych, pedagogicznych i nauczycielskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązującym od roku akademickiego 2021/2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2021/2022

Uchwała nr 15/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru w ramach wykładów ogólnouczelnianych realizowanych w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2021/2022

Uchwała nr 14/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania zmian składów zespołów kierunku: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, management instytucji publicznych i public relations, politologia

Uchwała nr 13/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 w sprawie zaopiniowania zmiany tematu przedmiotu do wyboru na kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia I stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 12/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 3 lutego 2022 uzupełniająca uchwałę nr 55/2020/2021 i 1/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 11/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 2 grudnia 2021 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Uchwała nr 10/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania Pani dr Agaty Chilman do pełnienia funkcji przewodniczącej zespołu kierunku pedagogika specjalna i zaopiniowania składu zespołu kierunku pedagogika specjalna

Uchwała nr 9/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego (budżetu) na rok 2022

Uchwała nr 8/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania zmiany tematu zajęć fakultatywnych na kierunku socjologia studia I stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 7/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania indywidualnego programu studiów dla Pani Zuzanny Frelich – studentki I roku studiów II stopnia na kierunku management instytucji publicznych i public relations realizującej indywidualny program studiów w ramach projektu Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Załącznik do uchwały nr 7

Uchwała nr 6/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie powołania prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego na opiekuna naukowego dla Pani Zuzanny Frelich, studentki I roku studiów II stopnia na kierunku management instytucji publicznych i public relations realizującej indywidualny program studiów w ramach projektu Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych

Uchwała nr 5/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania dokumentacji dotyczącej realizacji praktyk zawodowych realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania ramowych programów praktyk dla poszczególnych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 4/2021/2022

Uchwała nr 3/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z oceny jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych z ankietyzacji nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w roku akademickim 2020/2021

Załącznik do uchwały nr 2

Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych US z dnia 4 listopada 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2021/2022

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2020/2021

Uchwała nr 58/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2021 w sprawie zaopiniowania terminarza posiedzeń Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

Uchwała nr 57/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2021 w sprawie zaopiniowania sprawozdania uzupełniającego Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego z hospitacji zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 56/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o upoważnienie magistrów do prowadzenia wykładów na studiach o profilu praktycznym w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 55/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 54/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 września 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 53/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 lipca 2021 w sprawie sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego z hospitacji zajęć dydaktycznych za rok 2020/2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 53

Uchwała nr 52/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 lipca 2021 w sprawie zaopiniowania Regulaminu studenckich praktyk zawodowych, pedagogicznych i nauczycielskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 52

Uchwała nr 51/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 lipca 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 51

Uchwała nr 50/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 lipca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50

Uchwała nr 49/2020/2021 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 30 czerwca 2021 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Załącznik do uchwały 49

Uchwała nr 48/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 10 czerwca 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o uruchomienie kolejnego cyklu studiów podyplomowych od roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Nauk Społecznych US

Uchwała nr 47/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 10 czerwca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 46/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2021 w sprawie zaopiniowania składu Zespołu Kierunku dla nowo tworzonych kierunków od roku akademickiego 2022/2023

Uchwała nr 45/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna

Uchwała nr 44/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2021 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 43/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru, fakultetów, seminariów przedmiotowych, konwersatoriów monograficznych i wykładów monograficznych na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 1 do uchwały nr 43/2020/2021

Uchwała nr 42/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 13 maja 2021 w sprawie zaopiniowania nowego prowadzącego zajęcia dydaktyczne w ramach umowy cywilno-prawnej na kierunku edukacja artystyczna w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 41/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów nauki o polityce

Uchwała nr 40/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujące kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 39/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia na kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2021/2022

Uchwała nr 38/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zaopiniowania zmian kryteriów i zasad kwalifikacji obowiązujących kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/2022 na wybranych kierunkach na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 37/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na kierunek nauki o polityce (studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 36/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 35/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 8 kwietnia 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 34/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku psychologia, studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 33/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym

Uchwała nr 32/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym

Uchwała nr 31/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 30/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 29/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku Social Sciences, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 28/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku praca socjalna, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 27/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 26/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku nauki o polityce, studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 25/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku nauki o polityce, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 24/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku management instytucji publicznych i Public Relations, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 23/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku edukacja artystyczna, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 22/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 21/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 20/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 19/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku animacja kultury, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 18/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Uchwała nr 17/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych US

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia 

Uchwała nr 16/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie w sprawie zamknięcia kształcenia na kierunku nauki o polityce – studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

Uchwała nr 15/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania ramowego programu praktyk dla kierunku pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia II stopnia realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1

Uchwała nr 14/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 13/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie upoważnienia Pani dr Julii Karapudy do prowadzenia wykładów
na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie (profil praktyczny)

Uchwała nr 12/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 11 marca 2021 w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

 

Uchwała nr 11/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 22 lutego 2021 w sprawie zaopiniowanie zmiany wymiaru praktyk studenckich (zawodowych) na kierunku animacja kultury – I stopnia studia stacjonarne dla studentów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020

 

Uchwała nr 10/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2020/2021 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Załącznik nr 1

Uchwała nr 9/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 listopada 2020 w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku pedagogika inżynierska

Uchwała nr 8/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego na rok 2021

Uchwała nr 7/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany wykładów monograficznych na rok akademicki 2020/2021

Uchwała nr 6/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania planu studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień

Uchwała nr 5/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania powołania Pana prof. dr hab. Janusza Ruszkowskiego na opiekuna naukowego dla studenta I roku Pana Gracjana Szuflitowskiego

Uchwała nr 4/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wniosku o upoważnienia Pana dr Georga Naskarisa z Nowego Jorku do prowadzenia wykładu z przedmiotu Introductiona to Politics na kierunku Social Sciences

Uchwała nr 3/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o upoważnienie magistrów do prowadzenia wykładów na studiach o profilu praktycznym w roku akademickim 2020/2021 zatrudnionych na postawie umowy cywilno-prawnej

Załącznik nr 1

Uchwała nr 2/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1

Uchwała nr 1/2020/2021

Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób posiadających stopień doktora upoważnionych do prowadzenia wykładów w roku akademickim 2020/2021 na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Załącznik nr 1 

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH 2019/2020

Uchwała nr 55/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa

Uchwała nr 54/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne do Wykonywania Zawodu Nauczyciela Psychologa

Uchwała nr 53/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zaopiniowania programu studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w regionie

Uchwała nr 52/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Zarządzanie kryzysowe w regionie

Uchwała nr 51/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne

Uchwała nr 50/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów podyplomowych Pedagogika specjalna. Edukacja integracyjna i włączająca

Uchwała nr 49/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej

Uchwała nr 48/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie z elementami edukacji seksualnej

Uchwała nr 47/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie trybu wyboru promotora pracy dyplomowej oraz uruchamiania seminariów dyplomowych

Uchwała nr 46/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie trybu zapisu na przedmioty/moduły do wyboru oraz specjalności na kierunkach studiów

Uchwała nr 45/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaopiniowania wykazu przedmiotów do wyboru, fakultetów, seminariów przedmiotowych, konwersatoriów monograficznych i wykładów monograficznych na rok akademicki 2020/2021

Załącznik do uchwały nr 45/2019/2020

Uchwała nr 44/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na kierunek pedagogika specjalna (studia niestacjonarne II stopnia) realizowany na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 43/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 42/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji na pierwszy rok studiów obowiązujące kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik nr 1 – kryteria i zasady kwalifikacji

Uchwała nr 41/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji dla nowych kierunków studiów tworzonych na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 – kryteria i zasady kwalifikacji

Uchwała nr 40/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania kryteriów i zasad kwalifikacji dla kierunku pedagogika (profil praktyczny) w roku akademickim 2020/2021

Załącznik nr 1 – kryteria i zasady kwalifikacji

Uchwała nr 39/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od uruchomienia naboru na kierunki realizowane na Wydziale Nauk Społecznych w roku akademickim 2020/2021

Uchwała nr 38/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 37/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów nowego kierunku studiów edukacja artystyczna studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała nr 36/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych US 

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Uchwała nr 35/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień 

Uchwała nr 34/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka uzależnień 

Uchwała nr 33/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów podyplomowych gerontologia stosowana i tanatologia

Uchwała nr 32/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania prowadzącego zajęcia dydaktyczne w ramach umowy cywilno-prawnej na kierunku psychologia w roku akademickim 2019/2020 

Uchwała nr 31/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmiany tematu wykładu monograficznego realizowanego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (studia drugiego stopnia) 

Uchwała nr 30/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 29/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Uchwała nr 28/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrznestudia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 27/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku socjologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 26/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku nauki o polityce, studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 25/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów dla kierunku nauki o polityce, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 24/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r.  w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów dla nowego kierunku studiów social sciences studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 23/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów dla nowego kierunku studiów socjotechnika i oddziaływanie społeczne studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim 

Uchwała nr 22/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu programu studiów dla nowego kierunku studiów animacja kultury studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu praktycznym 

Uchwała nr 21/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania programu studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Uchwała nr 20/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Uchwała nr 19/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania nowego prowadzącego zajęcia dydaktyczne w ramach umowy cywilno-prawnej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2019/2020

Uchwała nr 18/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania składów zespołów kierunków dla nowotworzonych kierunków studiów realizowanych od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 17/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku edukacja artystyczna

Uchwała nr 16/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku pedagogika

Uchwała nr 15/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych studentów kończących cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020 na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich

Uchwała nr 14/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania składów zespołów kierunków dla nowotworzonych kierunków studiów realizowanych od roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 13/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku social sciences

Uchwała nr 12/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku socjotechnika i oddziaływanie społeczne

Uchwała nr 11/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uzyskanie zgody na rozpoczęcie prac nad tworzeniem programu studiów dla kierunku animacja kultury

Uchwała nr 10/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania ramowych programów praktyk dla poszczególnych kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 9/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania zamiany składu zespołu kierunku animacja kultury

Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu praktyk Wydziału Nauk Społecznych

Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania planu działalności dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych na okres kadencji do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania standardów pisania prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych

Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani mgr Agaty Żurawik-Jankowskie do prowadzenia wykładów na kierunku

pedagogika profil praktyczny studia drugiego stopnia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia jednolite magisterskie (profil praktyczny)

Uchwała nr 3/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania składów Zespołów Kierunków dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych 

Uchwała nr 2/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków opiekuna roku 

Uchwała nr 1/2019/2020 Rady Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania wykazu osób proponowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach umowy cywilno-prawnej w roku akademickim 2019/2020