Oferta Wydziału Nauk Społecznych na rok akademicki 2021/2022

 • ANIMACJA KULTURY

  Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na profesjonalnych animatorów kultury, którzy posiadają umiejętności organizacji wydarzeń kulturalnych i aktywnych form wypoczynku. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach i organizacjach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, społeczną, turystyczną i rekreacyjną.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • stosować w praktyce metodykę animacji kultury w różnych formach, środowiskach, grupach wiekowych, instytucjach i organizacjach,
  • wykorzystywać elementy public relations i marketingu przy promowaniu wydarzeń kulturalnych,
  • planować i realizować projekty kulturalne różnego typu,
  • organizować i promować imprezy oraz wydarzenia: kulturalne, artystyczne i edukacyjne,
  • diagnozować potrzeby społeczności lokalnej i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego,
  • zarządzać instytucjami kultury.

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują w:
  • urzędach administracji państwowej i samorządowej w wydziałach odpowiedzialnych za działalność kulturalną,
  • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkich ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskich centrach kultury, gminnych ośrodkach kultury, klubach osiedlowych itd.),
  • innych instytucjach i placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej i inne placówki oświatowe,
  ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe),
  • organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, fundacjach kulturalnych, towarzystwach regionalnych,
  • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,
  • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych w ośrodkach dla emigrantów itp.

  Profil studiów: praktyczny

 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Twój Wybór Nasza Przyszłość!

   Absolwenci kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” są przygotowani do pracy w:

  • administracji rządowej i samorządowej,
  • służbach mundurowych,
  • organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem instytucji i przedsiębiorstw.

  W trakcie studiów będziesz:

  • korzystać z nowoczesnych pracowni: strzelnicy i centrum kryzysowego,
  • zdobywać praktyczne doświadczenie,
  • odbywać kształcenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej.

  A jeśli oczekujesz od studiów więcej możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Sydonia : Studenckie Koło Naukowe „Sydonia” | Facebook

  Chcesz zobaczyć jak wyglądają studia w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie?

  Odwiedź nasz FB: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego | Facebook

   
  Obejrzyj, jak wygląda studiowanie u nas na kanale YouTube: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – YouTube

   

  Specjalności:

  I stopień:

  bezpieczeństwo państwa demokratycznego (stacjonarne i niestacjonarne);

  detektywistyka i ochrona osób i mienia (stacjonarne);

  polemologia – studia nad konfliktem i pokojem (niestacjonarne)

  II stopień

  zarządzanie bezpieczeństwem RP (stacjonarne i niestacjonarne)

  zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym (stacjonarne i niestacjonarne)

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

  Wstąp w nasze szeregi!

   Nasi absolwenci pracują w:

  • Policji,
  • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
  • Straży Granicznej, Służbie Celnej,
  • Straży Pożarnej, służbach ratownictwa,
  • administracji rządowej, samorządowej i sektorze prywatnym w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, wywiadu konkurencyjnego, ochrony informacji.

   

  W trakcie studiów będziesz:

  • korzystać z nowoczesnych pracowni: strzelnicy, centrum kryzysowego, sali przesłuchań
  • zdobywać praktyczne doświadczenie,
  • brać udział w ciekawych spotkaniach i warsztatach

   

   A jeśli oczekujesz od studiów więcej możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Kryminologii i Kryminalistyki : Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki US | Facebook

  Chcesz zobaczyć jak wyglądają studia w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie?

  Odwiedź nasz FB: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego | Facebook

   
  Obejrzyj, jak wygląda studiowanie u nas na kanale YouTube: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – YouTube

   

  Specjalności:

  I stopień:

  analityk bezpieczeństwa wewnętrznego;

  bezpieczeństwo publiczne;

  przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych;

  II Stopień

  taktyka i technika kryminalistyczna;

  bezpieczeństwo osób i mienia;

  administrowanie służbami bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA

 • MANAGEMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS

  PRaca , PRzyjemność, Przyszłość

   Nasi absolwenci pracują:

  • w agencjach public relations,
  • jako rzecznicy prasowi instytucji publicznych i przedsiębiorstw,
  • jako specjaliści od public relations,
  • dziennikarze, influenserzy, specjaliści od social media

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu public relations i zarządzania instytucjami publicznymi,
  • będziesz brał/a udział w spotkaniach z praktykami, którzy będą się dzielić doświadczeniem,
  • będziesz miał/a możliwość realizacji własnych projektów wizerunkowych.

   

  A jeśli oczekujesz od studiów więcej możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym PRemium : „PRemium” Koło Naukowe US | Facebook

  Chcesz zobaczyć jak wyglądają studia w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie?

  Odwiedź nasz FB: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego | Facebook

   
  Obejrzyj, jak wygląda studiowanie u nas na kanale YouTube: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – YouTube

   

   

  Specjalności:

  I stopień:

  doradztwo wizerunkowe i public relations;

  funkcjonariusz publiczny.

  II stopień:

  Kreatywny PR,

  Inżynieria organizacji pozarządowych

 • PEDAGOGIKA (PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI)

  Pedagogika – studia pierwszego stopnia

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społecznokulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • umiejętności komunikacji społecznej,
  • posługiwania się warsztatem diagnostycznym,
  • wzbogacać oraz doskonalić swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
  • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
  • schroniskach dla nieletnich,
  • zakładach poprawczych,
  • aresztach śledczych i zakładach karnych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180

  Specjalności:

  • coaching edukacyjny – NOWOŚĆ
  • animacja czasu wolnego – NOWOŚĆ
  • projektowanie edukacyjne – NOWOŚĆ
  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Studia gwarantują przygotowanie  pedagogiczne każdemu absolwentowi oraz możliwość pracy w różnych sektorach: oświaty, wychowania, edukacji i więziennictwa.

   

  Pedagogika – studia drugiego stopnia

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historycznofilozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto uczą się: opracowywania diagnoz i prognoz pedagogicznych, konstruowania projektów własnych badań oraz opracowywania i wdrażania indywidualnych planów i programów interwencji pedagogicznej, a także wprowadzania w życie idei wychowawczych oraz badania ich skuteczności.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: andragogika, etyka pedagogiczna, psychologia rozwojowa, doradztwo społeczne i zawodowe, współczesne nurty resocjalizacji, kreatywny język dziecka.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach oświaty,
  • zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich,
  • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • poradniach specjalistycznych,
  • biurach doradztwa pedagogicznego.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku pedagogika mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
  • pedagogika szkolna z elementami socjoterapii

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.

  Na obu specjalnościach realizowane jest przygotowanie pedagogiczne.

   

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie. Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

  Dodatkowe informacje:

  Praktyka realizowana jest w placówkach systemu oświaty, łącznie 150 godzin na specjalności pedagogika szkolna z elementami socjoterapii, a na specjalności dodatkowo 120 godzin praktyk w placówkach resocjalizacyjnych.

 • PEDAGOGIKA (PROFIL PRAKTYCZNY)

  tekst

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Opis studiów:

  Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Umożliwiają zdobycie podstawowej ogólnej wiedzy pedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. W trakcie studiów studenci zdobędą umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego i artystycznego. Studenci będą uczyć się refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Studia mają charakter praktyczny, co wiąże się z realizacją procesu kształcenia w oparciu o przedmioty realizowane w większości w formach zajęć praktycznych, warsztatowych oraz praktyki nauczycielskiej.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

  Absolwent studiów będzie przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w środowisku szkolnym i przedszkolnym oraz aktywizowania swoich uczniów do podejmowania działalności artystycznej. Ponadto będzie znał i rozumiał pojawiające się wśród dzieci indywidualne różnice rozwojowe, rozpoznawał czynniki ryzyka, oceniał prawidłowości funkcjonowania w kolejnych fazach rozwoju, jak też rozumiał, umiejętnie stymulował i wspomagał rozwijanie osobowych zdolności i talentów. W zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej będzie rozpoznawał objawy zagrożeń i trudności, oceniał jakość środowiska wychowawczego, konstruował programy interwencyjne, profilaktyczne i naprawcze oraz wskazywał kierunki rozwoju i wspomagania rozwijanie uzdolnień artystycznych. Absolwenci studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiadają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia lub studiach podyplomowych.

  Kariera i praca:

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie posiadał kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I-III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz rozwijaniem ich zdolności artystycznych. Uzyskiwane kwalifikacje są zgodne z ministerialnymi standardami kształcenia nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz edukacji zintegrowanej w szkołach podstawowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Oferta pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stanowi realizację zapisów Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, które zakłada prowadzenie kształcenia na tym kierunku jako jednolite studia magisterskie. W programie studiów przewidziano realizację praktyki nauczycielskiej w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III i świetlicy szkolnej. Studenci uczestniczący w praktykach będą wspierani przez pracownika naukowo-dydaktycznego ze strony uczelni. Dyrektorzy przedszkoli, szkół współpracujących przy realizacji studiów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających praktyki  zaplanowane w ramach studiów. Studia te są przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać się w obszarze wiedzy o kształceniu i wychowywaniu małych dzieci jednocześnie realizując własną potrzebę aktywnego działania w obszarze edukacji i kultury.   Studia są kierowane do absolwentów szkół średnich wiążących swoje plany na przyszłość z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w charakterze nauczyciela-wychowawcy. Rekrutacja na studia obejmuje standardowe wymagania ujęte w rozporządzeniu US.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnej, kierunkowej i specjalnościowej o wychowaniu, edukacji, rehabilitacji i opiece nad osobami z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz wiedzy o wspieraniu ich rodzin. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Nauczysz się:
  • planować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz badawcze,
  • posługiwać metodami pracy edukacyjno-terapeutycznej,
  • komunikacji społecznej oraz posługiwania warsztatem diagnostycznym.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:
  • nauczyciele (nauczyciele-pedagodzy, nauczyciele-wychowawcy) w przedszkolach specjalnych,
  • wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
  • nauczyciele-logopedzi,
  • nauczyciele wczesnej edukacji w przedszkolach i szkołach podstawowych.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300

  Specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • pedagogika lecznicza i terapeutyczna,
  • edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i placówkach funkcjonujących w systemie oświaty. Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 • POLITOLOGIA

  Zmieniaj rzeczywistość!

   

  Nasi absolwenci:

  • pełnią funkcje publiczne,
  • zajmują kierownicze stanowiska w administracji publicznej polskiej i europejskiej,
  • są dziennikarzami,
  • zmieniają świat pracując dla regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

  W trakcie studiów:

  • zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu politologii, administracji publicznej i aktywności społecznej,
  • będziesz brał udział w wyjazdach studyjnych,
  • będziesz brał/a udział w spotkaniach z praktykami, którzy będą się dzielić doświadczeniem,
  • będziesz miał/a możliwość realizacji własnych projektów społecznych i politycznych.

   

   

  A jeśli oczekujesz od studiów więcej możesz rozwijać swoje zainteresowania w Kole Naukowym Politolog : Koło Naukowe „Politolog” Uniwersytet Szczeciński | Facebook

  Chcesz zobaczyć jak wyglądają studia w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie?

  Odwiedź nasz FB: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego | Facebook

   
  Obejrzyj, jak wygląda studiowanie u nas na kanale YouTube: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie – YouTube

   

   

   

  Specjalności:

  I stopień:

  doradztwo polityczne

  marketing w administracji i polityce

  polityka międzynarodowa

  II stopień:

  analityk rynku politycznego

  polityka medialna

  International Studies (specjalność w języku angielskim)

   

 • PRACA SOCJALNA

  To kierunek dla osób z pasją niesienia pomocy innym ludziom. Program studiów zapewnia zdobycie wiedzy z zakresu socjologii, filozofii, psychologii, pedagogiki, prawa i ekonomii, umożliwiającej analizę procesów społecznych oraz poznanie uwarunkowań funkcjonowania człowieka w środowisku. Umożliwia identyfikację potrzeb jednostki i profesjonalne wspieranie jej indywidualnego rozwoju. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocowych na terenie całego województwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody, techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia,
  • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych,
  • zakładach karnych,
  • ośrodkach dla uchodźców.

  Profil studiów: praktyczny

   

  Praca socjalna – studia drugiego stopnia

   

  Absolwent studiów magisterskich uzyskuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie pracy socjalnej i dyscyplin pokrewnych. Potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne oraz prowadzić badania naukowe w ich ramach.

  Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat wsparcia prawidłowego rozwoju człowieka w  różnych obszarach jego aktywności, w tym społecznej, kulturowej, biopsychicznej, jak i zaburzeń jego rozwoju o podłożu społecznym, biologicznym i psychicznym oraz o strategiach interwencji kryzysowej. Zna w sposób pogłębiony etapy metodycznego działania w pracy socjalnej, w tym metody, techniki, narządza umożliwiające opis, organizację i ewaluację działań pomocowych instytucji organizujących pomoc społeczną, w tym modelowanie struktur społecznych i procesów w nich zachodzących. Szczegółowy zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zawarty jest w tabeli efektów kształcenia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: problemy i patologie społeczne, zarządzaniem ryzykiem w pomocy, organizowanie społeczności lokalnej: struktura, proces, narzędzia; mediacje rodzinne, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, system usług socjalnych na rzecz osób starych.

  Możliwości zatrudnienia: przewidywane miejsca zatrudnienia po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Praca socjalna to instytucje organizujące pomoc społeczną. Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą: regionalne ośrodki polityki społecznej; powiatowe centra pomocy rodzinie; ośrodki pomocy społecznej; domy pomocy społecznej dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie; placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodki wsparcia, a w szczególności: środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, noclegownie, ośrodki opiekuńcze; ośrodki interwencji kryzysowej. Poza sektorem państwowym istnieje możliwość zatrudnienia w instytucjach sektora pozarządowego i prywatnego, które podejmują działania z zakresu pomocy społecznej.

  Kontynuacja nauki: kierunek praca socjalna II stopnia umożliwia zdobycie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych na poziomie ogólnoakademickim  na Uniwersytecie Szczecińskim. Wówczas absolwent II stopnia może kontynuować studia na III stopniu (studia doktoranckie) oraz podyplomowych w zakresie subdyscyplin pedagogiki.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120

  Specjalności:

  brak

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Przyjęcie na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

   

   

   

 • PSYCHOLOGIA

  Podczas toku pięcioletnich studiów oferujemy szeroki zakres aktywności doskonalących kompetencje przydatne w wielu kontekstach zawodowych absolwentów psychologii. 120 godzin praktyk studenckich pozwoli Ci poznać praktyczny charakter pracy psychologa obejmującą takie dziedziny jak m.in. ochrona zdrowia, służby porządkowe, placówki oświatowe, edukacja czy biznes. Po trzecim roku studiów możesz wybrać, w jakim kierunku chcesz się specjalizować – psychologii klinicznej lub społecznej.

  W ramach psychologii klinicznej przez dwa ostatnie lata oferujemy zajęcia skupione wokół pracy z zaburzeniami psychicznymi oraz profesjonalnym wsparciem osób w kryzysach zdrowia psychicznego na różnych etapach życia. Zajęcia takie jak psychologia zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości, psychopatologia dzieci i młodzieży, gerontologia oraz neuropsychologia wyposażą Cię w szeroką wiedzę dotyczącą obrazu klinicznego, przebiegu i przyczyn problemów zdrowia psychicznego czy zaburzeń neurorozwojowych, ale również psychologicznych aspektów życia osób z niepełnosprawnością czy znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych; z kolei przedmioty skupione wokół diagnozy psychologicznej umożliwiają zdobycie kompetencji w zakresie doboru, wykorzystywania i trafnej interpretacji różnych metod diagnozowania – od rozmowy psychologicznej i obserwacji, przez kwestionariusze osobowości po testy zdolności poznawczych. Oferujemy również przedmioty poświęcone różnym kontekstom pracy psycholożki czy psychologa – przykładowo, podczas zajęć z psychologii sądowej, osoby zainteresowane tą ścieżką uzyskają wiedzę i kompetencje dotyczące prawnych aspektów zdrowia psychicznego, procedur obowiązujących biegłych psychologów sądowych czy charakterystykę pracy w kontekście spraw cywilnych, rodzinnych oraz karnych. Ponadto absolwentki i absolwenci specjalności klinicznej będą wyposażeni w kompetencje pomocowe, zdobywane na przedmiotach takich jak poradnictwo psychologiczne, wstęp do psychoterapii czy podstawy pomocy psychologicznej, podczas których studenci uczą się najskuteczniejszych form wchodzenia w relację i udzielania wsparcia psychologicznego osobom w różnych kryzysach zdrowia psychicznego lub znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Specjalność kliniczna umożliwia poznanie i zrozumienie wieloaspektowej i złożonej natury zdrowia psychicznego oraz wyposaża w kompetencje pozwalające być rzetelnym, kompetentnym wsparciem dla każdej osoby w kryzysie.

  W ramach specjalności społecznej studenci mogą rozwinąć swoją wiedzę odnośnie szeroko rozumianego społecznego funkcjonowania człowieka. Zdobywane przez studentów nowe umiejętności dotyczą przede wszystkim porozumiewania się z innymi, rozwiązywania konfliktów międzyludzkich, prowadzenia negocjacji czy mediacji, minimalizacji uprzedzeń i stereotypów, hejtu czy stygmatyzacji; ponadto osoby zainteresowane reklamą czy marketingiem mogą uzyskać cenne kompetencje umożliwiające im skuteczne wywieranie wpływu na inne osoby. Dla osób planujących związać swoje zawodowe życie z organizacjami biznesowymi dedykowane są zajęcia z zakresu rekrutacji i selekcji. Dla tychże osób zostały także przygotowane zajęcia dydaktyczne dotyczące planowania i zarządzania własną firmą. Zajęcia dotyczące analizy bliskich relacji są natomiast propozycją dla tych, którzy czują potrzebę głębszego zrozumienia tego, co dzieje się między ludźmi w sytuacji silnego zaangażowania uczuciowego. Osoby zainteresowane tą problematyką mogą także rozwijać swoją wiedzę uczęszczając na zajęcia poświęcone szeroko rozumianym problemom współczesnej rodziny, na których dowiedzą się jak inspirować i wzmacniać rodzinę oraz jak jej pomagać w sytuacji wystąpienia różnorakich trudności. Podsumowując: specjalność społeczna może stanowić ciekawą propozycję dla tych wszystkich, którym zależy nie tylko zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania osoby, ale także na tym, jak owa osoba funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi. Absolwenci specjalności społecznej mogą po studiach znaleźć zatrudnienie w różnorakich obszarach życia społeczno-gospodarczego: w organizacjach biznesowych, edukacji czy profesjonalnych instytucjach specjalizujących się w rozwiązywaniu międzyludzkich konfliktów i sytuacji kryzysowych.

  Ponadto każda osoba w trakcie studiów ma okazję sprawdzić się w aktywności naukowej – w ramach naszego instytutu funkcjonuje szereg kół naukowych:

  • Międzyuczelniane Koło Naukowe Psychologii Klinicznej “Psyche” (we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym)
  • Koło Naukowe Psychologii Społecznej “Logos”
  • Koło Naukowe Psychologii Pozytywnej “Optima”
  • Naukowe Studenckie Koło Seksuologiczne “EROS”
  • Koło Naukowe Grupa Coachingowa
  • Koło Naukowe Psychologii Sportu “Disporte”

  Uczestnicy i uczestniczki kół naukowych doskonalą swoje kompetencje w zakresie metodologii badań naukowych tworząc projekty badawcze, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz pisząc artykuły publikowane w recenzowanych czasopismach. Członkostwo w kołach umożliwia również realizowanie się w szeroko rozumianych aktywnościach pomocowych i wolontariatach – prowadzeniu warsztatów, tworzeniu kampanii społecznych, udzielaniu wsparcia psychologicznego różnym grupom odbiorców. Wszystko to odbywa się pod opieką specjalistów z naszego instytutu.

 • SOCIAL SCIENCES (STUDIA W J. ANGIELSKIM)

  Social issues are complex and multidimensional, thus trying to understand, organise and possibly change them is a challenge requiring the involvement of various scientific disciplines.  The interdisciplinary programme of Social Sciences at University of Szczecin includes various perspectives: political science and security studies, sociology, cultural studies, pedagogy, media studies as well as economics, psychology and international studies.  In the teaching model that we offer, students work with teachers and researchers from various fields of study. We focus on various phenomena that make up a contemporary social life, such as: culture, politics, economics, social research, communication, Europe, research theory and practice, history, sustainable development, labour market, etc. Undoubtedly, one of the most important competences on the modern labour market is to have knowledge and skills to solve key social problems. They can be obtained thanks to interdisciplinary studies in Social Sciences, and knowledge of English terminology will be an additional advantage in their case.  Studying Social Sciences is a response to the challenges of the future society, and in particular to the need to select a reliable and truthful message in a world of excess of information (often false or contradictory).

  The acquired skills enable the graduates to take up employment, e.g. in:

  • self-government and government administration units (mainly in departments dealing with relations with civil society organisations, social affairs, promotion)
  • administration and edition of social media, mass media and publishing houses
  • institutions working with civil society organisations
  • promotion and marketing departments of private companies

  For Polish-speaking students, the Social Sciences course is an educational offer that allows them to broaden their language skills, giving them direct contact with English literature and thus developing their communication skills in English.  The studies of Social Sciences in English are the basis for the activity of continuous improvement of knowledge and competence in the interdisciplinary dimension.

  Our classes: Building Social Capital workshop, Culture and Power, Europe in Cultural Perspective: Past and Present, European Studies, History of Social Thought, International Political Relations, Politics of Art and Culture, Religions in the Contemporary World, Research and Learning Tutoring, Social Movements and Politics of Contention, Social Psychology, Social Sciences in Global Perspective, Statistics for Social Science, Civil Society and Democracy, Computer Analysis of Social Sciences Data, Environmental Communication & Mediation, Fieldwork, Gender Mainstreaming in Social Sciences, Maritime and Oceans’ North-South Divide in International Relations, Contemporary Theories of Sociology, Cultural Studies in History and Modernity, Design & System Thinking, Digital Societies, Environmental Policy, Ethics in Social Practice, Translation Course/Scientific Writing Workshop, Visual Studies Methods.

   

  Social Sciences jest kierunkiem prowadzonym w języku angielskim. Studia te umożliwią Ci zdobycie wiedzy z zakresu: socjologii, psychologii, zarządzania, komunikacji społecznej i ekonomii.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje,
  • rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa,
  • podstawowych metod diagnostyki psychologicznej,
  • korzystania z gotowych narzędzi diagnostycznych,
  • samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.

  Przykładowe przedmioty:

  New Media and Communication (nowe media komunikacja), Social Psychology (psychologia społeczna), Memory Studies (studia nad pamiecia społeczna), Research and Learning Tutoring (tutoring procesu badawczego i uczenia sie), Environmental Communication & Mediation (komunikacja i mediacja srodowiskowa), Organizational Culture (kultura organizacji), Storytelling and social communication (narracje i komunikacja społeczna)

  KARIERA I PRACA

  Możesz pracować w:

  • jednostkach samorządu i administracji rządowej (głównie w departamentach zajmujących się relacjami z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, sprawami społecznymi, promocją) jako urzędnik, pracownik socjalny, specjalista ds. zasobów ludzkich, pracownik wsparcia rodziny, pełnomocnik ds. równości, referent pracujący z migrantami,
  • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych jako koordynator, badacz społeczny, analityk, doradca społeczny,
  • mediach jako dziennikarz, analityk, korespondent,
  • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako kierownik działu, lider zespołu, koordynator projektu, pracownik działu obsługi klienta, HR, konsultant, pracownik działów promocji i marketingu,
  • agencjach reklamowych,
  • ośrodkach badań naukowych,
  • międzynarodowych korporacjach, np. jako koordynator zespołu IT, lider zespołu, analityk jakości danych, konsultant ds. poprawy jakości świadczonych usług, specjalista ds. monitoringu i ewaluacji.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180

  Specjalności:

  Brak

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • przedmiot dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Jedną z istotniejszych kompetencji na współczesnym rynku pracy jest wiedza i umiejętność rozwiązywania kluczowych problemów z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy nauk społecznych i anglojęzycznej terminologii. W modelu tym studenci nauczą się pracy w interdyscyplinarnym środowisku.

 • SOCJOLOGIA

   

  Socjologia to nauka, która bada działanie i zróżnicowanie społeczeństwa. Podczas studiów na tym kierunku masz możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy innych nauk społecznych i dyscyplin pokrewnych. Pozwoli Ci to na prowadzenie samodzielnych analiz procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego, a także projektowanie i prowadzenie badań społecznych. Nabędziesz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, w tym pracy zespołowej, z zachowaniem zasad etycznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • analizować i opisywać złożone mechanizmy rozwoju życia społecznego,
  • rozwiązywać problemy pracy z zespołami ludzi, a także gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje dotyczące struktury oraz rozwoju życia społecznego,
  • wykonywać podstawowe analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi wspomagających,
  • projektować badania empiryczne z użyciem podstawowych technik badawczych,
  • interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny.

  Przykładowe przedmioty:

  socjologia miasta, socjologia designu, socjologia komunikacji, socjologia zachowań ludzkich, ekologia społeczna, fashion, studies, kultura organizacji, techniki badan marketingowych i ewaluacyjnych, techniki tworzenia i prowadzenia warsztatów badawczych oraz szkoleniowych, seksuologia

  KARIERA I PRACA

  Możesz pracować w:

  • w mediach,
  • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
  • agencjach reklamowych,
  • instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury,
  • firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
  • oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
  • ośrodkach badań naukowych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180

  Specjalności:

  • socjologia zdrowia
  • socjologia kultury
  • socjologia stosowana

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Dzięki ministerialnemu projektowi „Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery” studenci poznają socjologię designu, socjologię morską, zarządzanie konfliktem w środowisku lokalnym i system kompetencji zawodowych.

   

 • SOCJOTECHNIKA I ODDZIAŁYWANIE SPOŁECZNE

  Socjotechnika to dziedzina wiedzy zorientowana na praktykę: stosowanie oraz poznawanie reguł wpływu społecznego, w tym komunikacji i praw skutecznego działania. Socjotechnika i oddziaływanie społeczne to kierunek, którego zadaniem jest wykształcenie osób przygotowanych do rozpoznawania, analizowania i tworzenia przekazów socjotechnicznych oraz projektów oddziaływania społecznego. Program studiów przygotowaliśmy z myślą o pasjonatach chcących uzyskać szczegółową wiedzę z zakresu socjologii, nauk o polityce i psychologii.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW 

  Nauczysz się:

  • analizy socjotechnik oraz sposobów oddziaływania społecznego stosowanego w instytucjach publicznych,
  • rozumieć konteksty stosowanych reguł oddziaływania społecznego i wynikające z nich dylematy, kryzysy i konflikty,
  • dostrzegać zależności między różnymi instytucjami społecznymi i politycznymi funkcjonującymi w przestrzeni krajowej i międzynarodowej,
  • wykorzystywać wiedzę do krytycznej analizy złożonych problemów społecznych w różnych kontekstach kulturowych, politycznych, prawnych i środowiskowych,
  • współdziałać w zespołach planujących przedsięwzięcia nastawione na oddziaływanie społeczne, w tym na rzecz wspólnot lokalnych,
  • ,,rozbrajać” manipulacyjne i fałszywe przekazy oraz fakenewsy.

  Przykładowe przedmioty:

  psychologia społeczna, socjotechnika; teorie i strategie wpływu społecznego, plakat wyborczy-warsztat, socjologia podejmowania decyzji, socjologia zachowań ludzkich, techniki i warsztaty szkoleniowe, komputerowa analiza i wizualizacja danych, design thinking, wywieranie wpływu przez grupy, socjologia codzienności i potocznego myślenia

  KARIERA I PRACA

  Będziesz przygotowany do pracy w:

  • jednostkach samorządu i administracji rządowej, samorządowych zakładach budżetowych, rządowych agencjach wykonawczych,
  • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych,
  • mediach jako redaktor, analityk, korespondent, dziennikarz śledczy,
  • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako ekspert ds. brandingu, lider zespołu, pracownik działu obsługi klienta, działów promocji i marketingu,
  • agencjach reklamowych,
  • sferze publicznej jako działacz samorządowi i społeczni.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180

  Specjalności:

  Brak

  Kryteria kwalifikacji – grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji – grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji – grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Nasi studenci będą mieli możliwości: pracy na nowoczesnym sprzęcie komputerowym (58 stanowisk do ćwiczenia technik komputerowej analizy danych), ćwiczenia własnych umiejętności prowadzenia wywiadów grupowych (FGI) w dwóch salach fokusowych z lustrami weneckimi i kamerami.