Inauguracja

Wydział Nauk Społecznych

jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Szczecińskiego powstał na mocy Zarządzenia nr 80/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku. Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu powołaną do organizacji, prowadzenia i koordynacji procesu kształcenia na kierunkach studiów przyporządkowanych do dyscypliny: pedagogika, nauki o polityce i administracji, psychologia oraz nauki socjologiczne. Wydział współpracuje z czterema instytutami o naukowym charakterze, a mianowicie: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii oraz Instytut Socjologii.

Do 1 października 2019 roku wyróżnione Instytuty wraz z Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutem Filozofii tworzyły Wydział Humanistyczny. Jednostka ta przez długie lata koncentrowała swoją aktywność naukową i dydaktyczną wokół problemu rozwoju nauk społecznych i humanistycznych stając się rozpoznawalnym w środowisku akademickim i pozaakademickim podmiotem. Wystarczy tylko przypomnieć, iż Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego był sukcesorem istniejącego w latach 1973-1985 Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, który z kolei kontynuował działalność wydziału o tej samej nazwie, funkcjonującego w latach 1968-1973 w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. Wydział Humanistyczny wraz z powstaniem w 1985 roku Uniwersytetu obejmował znacznie więcej jednostek organizacyjnych niż było to w czasach WSP. Obok Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Historii, Katedry Filologii Germańskiej i Katedry Filologii Rosyjskiej (od 1986 Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej) w składzie Wydziału Humanistycznego znalazły się Instytut Pedagogiki i Psychologii utworzony w wyniku reorganizacji istniejącego w WSP Wydziału Pedagogicznego oraz Instytut Socjologii, Instytut Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii, funkcjonujące w WSP, jako zakłady w ramach Instytutu Nauk Filozoficzno-Społecznych.

W związku z coraz silniej zarysowującym się zróżnicowaniem prowadzonych na Wydziale Humanistycznym badań naukowych oraz rozbudowująca się ofertą dydaktyczną zdecydowano się na powołanie z dniem 1 stycznia 2007 r. osobnego Wydziału Filologicznego, w składzie którego znalazły się Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa (nazwę tę nosił od 2005 r. IFP), IFS, IFG, KFA i KFR. W tym samym roku z Instytutu Socjologii i Psychologii wyodrębniły się Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Psychologia. Ta ostatnia połączyła się z Pedagogiką tworząc Instytut Pedagogiki i Psychologii. Nie były to ostatnie zmiany organizacyjne Wydziału Humanistycznego. W przyszłości wprowadzano kolejne zmiany, które były podyktowane zarówno chęcią usprawnienia jego funkcjonowania, jak również wynikały ze zmian w otaczającej go rzeczywistości. Determinantą zmian organizacyjnych Wydziału Humanistycznego była również sukcesywnie rozbudowywana oferta dydaktyczna. Nowo projektowane kierunki i nowe specjalności studiów, rosnąca liczba studentów Wydziału, coraz liczniejsza kadra naukowa i dydaktyczna wymagały uwzględnienia w strukturze i organizacji Wydziału. W przeddzień zmian organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadzonych mocą UCHWAŁY NR 58/2019 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2019 r. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Wydziału Humanistycznego funkcjonowało sześć jednostek organizacyjnych: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Politologii i Europeistyki, Instytut Socjologii, Instytut Filozofii, Instytut Pedagogiki, Instytut Psychologii.