• EGZAMIN DYPLOMOWY - INSTRUKCJA

  • Zarządzenie nr 118/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
  • OBRONA PRACY DYPLOMOWEJ – instrukcja
  • Wniosek o przystąpienie do obrony w formie zdalnej/tradycyjnej (załącznik nr 1) –> pobierz
  • Wniosek promotora (załącznik nr 2) –> pobierz
  • Wniosek o ponowny egzamin (załącznik nr 3) —> pobierz

   

  Informacja dla studentów kończących studia:

  W kopercie składanej do DOS-u powinny znajdować się:

  1.       Praca zbindowana dwustronnie drukowana

  2.       Płyta z pracą

  3.       Oświadczenia podpisane (do pobrania w zakładce – STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH)

  4.       Odcinek opłaty za dyplom – 60 zł (konto w systemie E-Prodziekan) – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2019

   

 • STANDARDY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

   

   

 • HASŁA IDENTYFIKUJĄCE PRACE DYPLOMOWE

  Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

  1. Administracja 2. Bezpieczeństwo ekologiczne 3. Bezpieczeństwo informacyjne 4. Bezpieczeństwo militarne 5. Bezpieczeństwo obywatelskie 6. Bezpieczeństwo państwa
  7. Bezpieczeństwo społeczne 8. Bezpieczeństwo telekomunikacyjne 9. Bezpieczeństwo wewnętrzne 10. Bezpieczeństwo zewnętrzne 11. Działania asymetryczne 12. Dzieje konfliktów militarnych 13. Globalizacja 14. Gry strategiczne 15. Historia Polski XX w. 16. Historia powszechna XX w. 17. Integracja europejska 18. Konflikty XX w. 19. Media  20. Mniejszości narodowe 21. Myśl polityczna 22. Organizacje Międzynarodowe 23. Organizacje społeczne i polityczne 24. Polemologia 25. Policja 26. Prawo międzynarodowe 27. Ruchy polityczne i społeczne 28. Rynek pracy 29. Samorząd terytorialny 30. Służby specjalne 31. Socjologia polityki 32. Stosunki międzynarodowe 33. Strategia 34. Straż graniczna 35. Systemy polityczne 36. Teoria polityki 37. Terroryzm 38. Traktaty międzynarodowe 39. Współpraca transgraniczna 40. Zarządzanie kryzysowe

  Kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

  1. Bezpieczeństwo ekologiczne 2. Bezpieczeństwo energetyczne 3. Bezpieczeństwo jednostki 4. Bezpieczeństwo narodowe 5. Bezpieczeństwo państwa 6. Bezpieczeństwo publiczne 7. Bezpieczeństwo społeczne 8. Ekonomika bezpieczeństwa 9. Filozofia bezpieczeństwa 10. Globalizacja 11. Historia powszechna XX w. 12. Kontrola sił zbrojnych 13. Ludobójstwo i masowe mordy 14. Media 15. Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych 16. Międzynarodowe stosunki wojskowe 17. NATO 18. Nowa wojna 19. Operacje pokojowe 20. Organizacje międzynarodowe 21. Organizacje pozarządowe 22. Partie polityczne 23. Patologie społeczne 24. Podstawy prawne bezpieczeństwa 25. Polityka bezpieczeństwa 26. Polityka globalna 27. Polityka zagraniczna Polski 28. Pozyskiwanie i ochrona informacji 29. Prawa człowieka 30. Prawo konfliktów zbrojnych 31. Proliferacja broni jądrowej 32. Prywatyzacja bezpieczeństwa 33. Ruchy rebelianckie 34. Samorząd terytorialny 35. Siły zbrojne 36. Służby specjalne 37. Stosunki międzynarodowe 38. Strategia bezpieczeństwa 39. System polityczny 40. Teoria bezpieczeństwa 41. Terroryzm 42. Traktaty międzynarodowe 43. Unia Europejska 44. Wojny i konflikty XX w. 45. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 46. Zarządzanie kryzysowe 47. Zwalczanie przestępczości

  Kierunek MANAGEMENT INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I PUBLIC RELATIONS:

  1. Public relations 2. Reklama 3. Media relations 4. E-Public Relations 5. Kampanie społeczne 6. Komunikacja wewnętrzna 7. Identyfikacja wizualna 8. Lobbing i sponsorowanie 9. Zarządzanie wizerunkiem 10. Marketing polityczny 11. Administracja publiczna 12. Samorząd terytorialny 13. Zarządzanie instytucjami publicznymi 14. Instytucje polityczne współczesnego świata 15. Organizacje społeczne 16. Teoria nauk społecznych 17. Bezpieczeństwo wewnętrzne 18. Terroryzm i konflikty międzynarodowe 19. Historia XX w. 20. Stosunki międzynarodowe 21. Ruchy polityczne i społeczne 22. Mniejszości w społeczeństwie 23. Państwa i systemy polityczne 24. Myśl polityczna i doktryny polityczne 25. Partie polityczne i systemy partyjne 26. Polityka publiczna 27. Polityka gospodarcza 28. Polityka społeczna 29. Polityka zagraniczna 30. Pomorze Zachodnie

  Kierunek NAUKI O POLITYCE:

  1. Administracja 2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa 3. Bezpieczeństwo narodowe 4. Bezpieczeństwo państwa 5. Europeistyka 6. Europejska Polityka bezpieczeństwa i obrony 7. Euroregiony i państwa transgraniczne 8. Globalizacja 9. Heurystyka 10. Historia Polski XX w. 11. Historia powszechna XX w. 12. Integracja europejska 13. Konflikty XX w. 14. Marketing polityczny 15. Media i komunikacja społeczna 16. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 17. Mniejszości narodowe 18. Myśl polityczna i doktryny polityczne 19. Niemcoznawstwo 20. Organizacje międzypaństwowe 21. Organizacje społeczne i polityczne 22. Państwo i państwo prawa 23. Partie polityczne 24. Polityka globalna 25. Polityka gospodarcza 26. Polityka gospodarcza państwa 27. Polityka społeczna 28. Polityka spójności 29. Polityka zagraniczna Polski 30. Pomorze 31. Prakseologia 32. Prawo międzynarodowe 33. Programy pomocowe UE 34. Public relations 35. Ruchy polityczne i społeczne 36. Samorząd terytorialny 37. Socjologia polityki 38. Stosunki międzynarodowe 39. Systemy partyjne 40. Systemy polityczne 41. Środowisko naturalne 42. Teoria polityki 43. Terroryzm 44. Traktaty międzynarodowe 45. Współpraca transgraniczna

  Kierunki pedagogiczne: 

  1. pedagogika przedszkolna 2. pedagogika wczesnoszkolna 3. pedagogika specjalna 4. pedagogika socjalna 5. pedagogika resocjalizacyjna 6. pedagogika ogólna 7. pedagogika młodzieży 8. pedagogika pracy 9. pedagogika porównawcza 10. pedagogika społeczna 11. pedagogika szkoły wyższej 12. pedagogika lecznicza 13. pedagogika medialna 14. pedagogika rodziny 15. polityka społeczna 16. praca socjalna 17. prawa dziecka 18. andragogika 19. dydaktyka 20. edukacja ekologiczna 21. edukacja zdrowotna 22. edukacja informatyczna i medialna 23. gerontologia społeczna 24. glottodydaktyka 25. historia wychowania 26. logopedia 27. pedeutologia 28. teoria wychowania 29. terapia zajęciowa 30. animacja kultury 31. edukacja artystyczna

  Kierunek SOCJOLOGIA:

  1. Historia Socjologii 2. Teoria socjologiczna 3. Metodologia nauk społecznych i socjologii 4. Metoda biograficzna 5. Analiza treści 6. Historia społeczeństwa i kultury 7. Współczesne społeczeństwo polskie 8. Antropologia społeczna 9. Psychologia społeczna 10. Psychologia osobowości 11. Socjologia narodu 12. Socjologia miasta i wsi 13. Socjologia kultury 14. Socjologia wychowania 15. Socjologia pogranicza i migracji 16. Wielkie struktury społeczne 17. Małe struktury społeczne  18. Patologie społeczne 19. Opinia społeczna 20. Socjologia organizacji 21. Socjologia rynku i gospodarki 22. Socjologia bezrobocia 23. Socjologia zawodu 24. Socjologia morska 25. Socjologia rodziny 26. Praca socjalna 27. Socjologia religii 28. Socjologia języka 29. Socjologia młodzieży 30. Unia Europejska 31. Komunikacja społeczna

 • ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY