Pomoc dla studentów pochodzących z obszarów objętych wojną

 

Tok studiów:

1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim a mają niezliczone przedmioty z semestru zimowego.

· Należy złożyć podanie do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału, w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie usz.edu.pl, o rejestrację warunkową z przeniesieniem zaliczenia przedmiotu.

· Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

2) Studenci, którzy obecnie przebywają w swoim kraju i nie mogą wrócić na Uczelnię powinni złożyć podanie o urlop okolicznościowy.

· Podanie należy złożyć do prodziekana ds. studenckich swojego wydziału mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie udz.edu.pl.

· Odpowiedź student otrzymuje na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

3) W przypadku studentów, z którymi nie będzie kontaktu do dn. 15 marca 2022 r., prodziekan ds. studenckich podejmuje z urzędu decyzję o udzieleniu takiemu studentowi urlopu okolicznościowego.

· Decyzja w tej sprawie jest przesyłana na konto systemie elektronicznym uczelni.

W przypadku studentów kierowanych na urlop okolicznościowy prodziekan ds. studenckich nie powinien wyznaczać różnic programowych.

 

Akademiki:

1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim, mogą wnioskować do Prorektora ds. Studenckich o zwolnienie z opłaty za zamieszkiwanie w Domu Studenckim Uniwersytetu Szczecińskiego.

· Podanie należy złożyć do Koordynatora Osiedla Domów Studenckich, w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie udz.edu.pl.

2) W przypadku studentów, z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzję o zawieszeniu płatności za zamieszkiwanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

 

Zniżki w opłatach czesnego:

1) Studenci obecnie przebywający na Uczelni, którzy kontynuują dalej naukę w semestrze letnim składają podanie o zwolnienie z opłaty semestralnej.

· Należy złożyć podanie od Prorektora ds. Studenckich, w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie udz.edu.pl.

· Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

2) W przypadku studentów z którymi nie ma kontaktu, Prorektor ds. Studenckich podejmuje z urzędu decyzje o zawieszeniu płatności do czasu powrotu studenta na Uczelnię.

 

Opieka medyczna / ubezpieczenie (dla studentów z państw spoza Unii Europejskiej):

  • Pakiet ubezpieczeń KL+NNW (od Kosztów Leczenia i Następstw Nieszczęśliwych wypadków)  te osoby wykupują w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w krajach pochodzenia.  Dowód zakupu ubezpieczenia wraz z numerem umowy należy przedstawić przy korzystaniu ze świadczeń lekarskich. Zależnie od umowy osoby  posiadające ubezpieczenie mogą zostać zwolnione z opłat za świadczenia lub ubiegać się o zwrot kosztów po powrocie do własnego kraju. Brak dowodu ubezpieczenia zobowiązuje pacjenta do pokrycia kosztów świadczeń lekarskich.
  • Osoby pochodzące spoza UE, odbywające studia w Polsce i posiadające Kartę Polaka są uprawnione do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w cenie około 50,00 zł./miesięcznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22. Po dokonaniu powyższych formalności oraz wypełnieniu dodatkowego formularza w Dziekanacie składka zdrowotna może być opłacana przez Uniwersytet Szczeciński w trakcie trwania studiów.   
  • Osoby pochodzące spoza UE, odbywające studia w Polsce i nieposiadające Karty Polaka są uprawnione do podpisania umowy z NFZ i wykupienia ubezpieczenia (ZUS ZZA) w cenie około 50,00 zł./miesięcznie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ul. Matejki 22 i opłacania składki we własnym zakresie.

 

W celu podpisania ww. umowy z NFZ student jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty:

1. zaświadczenie z uczelni o studiowaniu (do uzyskania z Dziekanatu)

2. legitymacja studencka

3. paszport lub inny dokument poświadczający tożsamość

4. zaświadczenie o zameldowaniu

5. nr PESEL – jeśli przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy

 

Wsparcie finansowe:

1) Studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać o wsparcie finansowe ze środków Uczelni.

· Podanie w tej sprawie należy złożyć do Prorektora ds. Studenckich w formie papierowej lub mailowo za pośrednictwem swojego konta w domenie udz.edu.pl.

· Odpowiedź student otrzymuje w formie papierowej oraz na swoje konto w systemie elektronicznym uczelni.

 

Zapomoga ze środków funduszu stypendialnego:

1) O przyznanie zapomogi z Funduszu Stypendialnego US studenci będący obywatelami Ukrainy mogą się ubiegać na zasadach określonych w Regulaminie zasad i tryb przyznawania świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. https://studenci.usz.edu.pl/stypendia/#3

 

Jak złożyć wniosek o zapomogę- informacja dla studentów z Ukrainy dot. składania wniosku o przyznanie zapomogi w r.a. 2021/2022

Як подати заяву на отримання допомоги – інформація для студентів з України, щодо подачі заявки на надбавку в року академічному 2021/2022

1. Zaloguj się do systemu e-prodziekan (https://e-prodziekan.usz.edu.pl)

2. Login: twój numer albumu@stud.usz.edu.pl

Hasło: aktualne hasło do poczty w domenie usz.edu.pl

3. W menu (z lewej strony) wybierz opcje „stypendia”, a następnie „wnioski stypendialne”.

4. Wybierz wniosek „zapomoga”.

5. Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku i zatwierdź wniosek.

6. Pamiętaj, aby wypełniony wniosek wydrukować, podpisać, zeskanować lub sfotografować i wczytać wszystkie strony do programu w polu „Wczytaj wniosek”. Wczytaj również oświadczenie o swojej sytuacji w polu „Wczytaj załączniki”.

7. Po zaczytaniu wniosku i załączników należy elektronicznie przekazać wniosek – „Przekaż do komisji”.

8. W przypadku problemów skontaktuj się z nami: stypendia.studenci@usz.edu.pl

 

1. Увійдіть в систему e-prodziekan ( https://e-prodziekan.usz.edu.pl )

2. Вхід/логін: номер вашого альбому@stud.usz.edu.pl

Пароль: поточний пароль електронної пошти в домені ush.edu.pl

3. У меню (ліворуч) виберіть «стипендії»/„stypendia”, а потім «заявки на стипендію»/„wnioski stypendialne”.

4. Виберіть програму «Допомога»/ „zapomoga”.

5. Заповніть усі необхідні поля в заявці та затвердіть заявку.

6. Не забудьте роздрукувати, підписати, відсканувати або сфотографувати заповнену заявку та завантажити всі сторінки в програму в полі «Завантажити заяву»/ „Wczytaj wniosek”. Також завантажте заяву про вашу ситуацію в поле «Завантажити додатки»/ „Wczytaj załączniki”.

7. Після завантаження заявки та додатків передайте заявку в електронному вигляді – «Переказ до комісії».

8. У разі виникнення проблем, будь-ласка, зв’яжіться з нами: stypendia.studenci@usz.edu.pl

 

Dodatkowo na specjalnej stronie US dla Ukrainyhttps://usz.edu.pl/ukraina/,
zamieszczane są wszystkie niezbędne informacje dot. np. pomocy prawnej, zbiórek charytatywnych US oraz informacji rządowych.