Załącznik do Uchwały Rady
Wydziału Humanistycznego
nr 35/2016/2017
z dn. 22.09.2017 r

Regulamin
przeprowadzania przewodów doktorskich
na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Szczecińskiego

 

 

 I. Warunki przeprowadzania przewodów doktorskich

 1. Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
 2. Rozprawa doktorska  powinna stanowić oryginalne rozwiązanie zagadnienia naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej i umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Dysertacja musi być dorobkiem autora; może też stanowić samodzielną i wyodrębnioną część pracy zbiorowej (art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.), jeżeli wskazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy (odpowiadający warunkom określonym w art. 13 ust.1 Ustawy). Rozprawę doktorską może także stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, jeśli odpowiada warunkom określonym w Ustawie.
 3. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

II. Zgłoszenie wniosku

 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia naukowego doktora składa do Rektora US (za pośrednictwem Działu Nauki) następujące dokumenty:

1.1 Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,

1.2 Wniosek do Uniwersytetu Szczecińskiego

1.3 Propozycja tytułu i koncepcja pracy doktorskiej (z informacją o harmonogramie pracy doktorskiej i przewidywanym terminie jej złożenia) wraz ze wskazaniem:

 1. obszaru wiedzy (obszar nauk humanistycznych/ społecznych),
 2. dziedziny naukowej (dziedzina nauk humanistycznych/ społecznych),
 3. dyscypliny naukowej (historia, filozofia/ pedagogika, nauki o polityce),

1.4 Opinia kandydata na promotora o koncepcji pracy doktorskiej,

1.5 Odpis dyplomu (nie dotyczy studentów studiów doktoranckich),

1.6 Kwestionariusz osobowy

1.7 Życiorys naukowy,

1.8 Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informacja o działalności popularyzującej naukę,

1.9 Certyfikat językowy zwalniający z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów znajduje się w załączniku do rozporządzenia MNiSW z dn. 26.09.2016 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Dz U. poz. 1586 – załącznik poniżej),

1.10 Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż polski (podać w jakim języku),

1.11 Oświadczenie o gotowości do opłacenia kosztów przewodu doktorskiego dla osób, które nie są pracownikami Uniwersytetu Szczecińskiego (nie dotyczy studentów studiów doktoranckich Wydziału Humanistycznego) – podpisanie umowy przedwstępnej w Dziekanacie ds. Nauki studiów doktoranckich,

1.12 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego

III. Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego

 1. Rada właściwego instytutu sprawdza, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Wydziału uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o wysokim zaawansowaniu pracy, które pozwala na wszczęcie przewodu doktorskiego.
 2. Rada Instytutu przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, dotyczącą tematyki jego badań. Jeśli konspekt wymaga uzupełnienia lub poprawienia, zostaje zwrócony kandydatowi z odpowiednimi uwagami.
 3. W sytuacji spełnienia przez kandydata wymagań opisanych w ust. 1. i 2., Rada Instytutu opiniuje przyjęcie tematu pracy, wskazuje osobę promotora (i, ewentualnie, promotora pomocniczego) i przewodniczącego komisji doktorskiej, który kieruje jej pracami, spośród członków Rady Wydziału lub samodzielnych pracowników naukowych, a następnie w piśmie skierowanym do Dziekana Wydziału Humanistycznego wnioskuje o wszczęcie przewodu doktorskiego, podając wszystkie istotne szczegóły, wraz z dokładnym brzmieniem przyjętego tytułu.
  Przewodniczący komisji doktorskiej, który nie jest członkiem Rady Wydziału, pełni funkcję bez prawa głosu oraz nie jest liczony do quorum przy głosowaniach przeprowadzanych przez komisję doktorską.
 1. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego jest rozpatrywany na posiedzeniu Rady Wydziału. Konieczne jest, aby w posiedzeniu Rady Wydziału uczestniczył również opiekun naukowy kandydata, który powinien przedstawić własną opinię.

Rada Wydziału podejmuje (w głosowaniu tajnym) uchwały o:

– wszczęciu przewodu doktorskiego,

– wyznaczeniu promotora

wyznaczeniu promotora pomocniczego (uchwała nr 135/2016/2017 Rady Wydziału Humanistycznego z dn. 27.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad powoływania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim)

 1. Rada Wydziału może również podjąć uchwałę o odrzuceniu wniosku. Wówczas przewodniczący Rady Wydziału zawiadamia pisemnie kandydata o decyzji i jej przyczynach oraz możliwościach odwołania.
 2. Czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami Rady Wydziału.

IV. Złożenie rozprawy doktorskiej

 1. Rozprawa doktorska powinna być złożona w Dziekanacie ds. Nauki i studiów doktoranckich

– w pięciu egzemplarzach (praca wraz ze streszczeniem w języku angielskim i polskim zgrana na płycie CD), egzemplarz do Biblioteki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy doktorskiej osobom trzecim.

– gdy powołany jest promotor pomocniczy w sześciu egzemplarzach (praca wraz ze streszczeniem w języku angielskim i polskim zgrana na płycie CD), egzemplarz do Biblioteki z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy doktorskiej osobom trzecim.

Praca doktorska musi być opatrzona streszczeniem w wersji angielskiej i polskiej (wyczerpujące streszczenie w formie autoreferatu, na końcu pracy doktorskiej). Dodatkowo należy złożyć opinię promotora, zawierającą charakterystykę i ocenę pracy doktorskiej, tydzień przed planowaną Radą Wydziału, na której będzie głosowany wniosek o wyznaczeniu recenzentów.

Do Dziekanatu ds. Nauki i studiów doktoranckich należy przesłać streszczenia pracy w formacie pdf (streszczenie w jęz. polskim i angielskim). Streszczenie należy opatrzyć datą.

W przypadku, gdy powołany został promotor pomocniczy wymagane jest aby promotor dysertacji w opinii potwierdził wywiązanie się promotora pomocniczego z zadań, co daje podstawę do uwidocznienia, dodatkową adnotacją na stronie tytułowej rozprawy o treści: „Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. … oraz promotora pomocniczego dr …”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2014 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Szczecińskim uczelnianego programu antyplagiatowego doktorant ma obowiązek dołączyć do pracy doktorskiej:

Protokół kontroli oryginalności pracy

Opinię promotora w sprawie dopuszczenia pracy

Oświadczenie doktoranta w sprawie antyplagiatu

  1. Rozprawa doktorska przygotowana w innym języku powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz w języku polskim.

V. Wyznaczenie recenzentów

 1. Rada Wydziału wyznacza (w oddzielnych głosowaniach tajnych) dwóch recenzentów przedłożonej rozprawy doktorskiej. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21 a Ustawy, prowadząca działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej. Rada Instytutu może przedstawić propozycje kandydatur na recenzentów.

VI. Egzaminy doktorskie

 1. Rada Wydziału wyznacza skład komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów doktorskich. W skład wchodzą jedynie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wymóg ten nie dotyczy egzaminatorów z języka obcego nowożytnego.
 2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w następujących zakresach:
  A. Dyscypliny podstawowej, odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej.

(W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; ponadto do komisji mogą dołączyć recenzenci rozprawy doktorskiej);

B. Dyscypliny dodatkowej (informacja o egzaminatorach znajduje się w Dziekanacie ds. Nauki i studiów doktoranckich)

(W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi);

C. Języka obcego nowożytnego wybranego przez kandydata (informacja o egzaminatorach znajduje się w Dziekanacie ds. Nauki i studiów doktoranckich)

(W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej).

 1. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich, kandydat może złożyć wniosek do Rady Wydziału o jego powtórzenie. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu i nie więcej niż jeden raz.

VII. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony

 1. Rada Wydziału na wniosek Rady Instytutu może powołać co najmniej siedmioosobową Komisję doktorską do przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony. Komisja złożona jest z:

– członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy dyscyplina podstawowa odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej albo pokrewna dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie podstawowej albo pokrewnej dyscypliny naukowej

– recenzentów

– promotora.

 1. Komisja doktorska, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę (w głosowaniu tajnym) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony i wyznacza termin obrony. Przewodniczący Komisji doktorskiej ma obowiązek powiadomienia Dziekana Wydziału o planowanym terminie obrony najpóźniej jedenaście dni przed planowanym terminem obrony.
 2. Komisja doktorska podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do obrony komisja doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.
 3. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej WH w dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, natomiast recenzje – w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie oraz recenzje pozostają na stronie co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.
 4. Egzemplarz dopuszczonej do obrony pracy doktorskiej zostaje udostępniony do wglądu w Bibliotece Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, natomiast recenzje dysertacji znajdują się w Dziekanacie ds. Nauk i studiów doktoranckich i  są udostępniane członkom Rady Wydziału.

VIII. Bezpośrednie przygotowania do obrony

 1. Informację na temat terminu obrony przekazuje się jednostkom organizacyjnym w kraju, uprawnionym do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie: historii, pedagogiki, filozofii i nauk o polityce. Najpóźniej dziesięć dni przed planowanym terminem obrony Dziekanat ds. Nauki i studiów doktoranckich wywiesza stosowne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Biblioteki Wydziału Humanistycznego, informując również o miejscu przechowywania egzemplarza do wglądu.
 2. Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia autoreferatu oraz pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenia ich do Dziekanatu ds. Nauki studiów doktoranckich przed obroną.

IX. Obrona rozprawy doktorskiej

 1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej.
 2. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przebiega według następującego planu:

 • Przewodniczący komisji doktorskiej dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego i informuje, że kandydat:

–  spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich,

–  zdał pomyślnie egzaminy doktorskie,

–  przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony.

 • Promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
 • Kandydat referuje główne tezy dysertacji.
 • Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swe opinie. Obecność recenzentów w czasie obrony jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych może być nieobecny tylko jeden recenzent. Wówczas przewodniczący komisji doktorskiej odczytuje tekst jego recenzji lub prosi o to jednego z członków komisji.
 • Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
 • Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni w sali.
 • Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Po części jawnej członkowie komisji ds. przewodu doktorskiego biorą udział w części niejawnej. W części niejawnej recenzenci, promotor oraz członkowie komisji ds. przewodu doktorskiego, którzy zadawali kandydatowi pytania, powinni wyrazić swą opinię na temat przebiegu obrony. Przewodniczący komisji może zaprosić na część niejawną również osoby, które zadawały pytania w trakcie publicznej dyskusji nad rozprawą; nie mogą one jednak brać udziału w głosowaniach. Po dyskusji przewodniczący komisji ds. przewodu doktorskiego poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadaniu stopnia doktora:

nauk humanistycznych w dyscyplinie: historii, filozofii,

nauk społecznych w dyscyplinie: pedagogiki, nauki o polityce.

 1. Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym:

1) komisja doktorska podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony, z tym że uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia obrony komisja doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału, która podejmuje uchwałę w tej sprawie;

2) Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora albo komisja doktorska przygotowuje projekt uchwały Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora.

 1. Do głosowania są uprawnieni członkowie Komisji doktorskiej, recenzenci rozprawy i promotor. Promotor pomocniczy uczestniczy w części jawnej i niejawnej obrony, jednak nie bierze udziału w głosowaniach.
 2. Po zakończeniu obrony Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora.
 3. Rozprawa doktorska może być wyróżniona na podstawie dwóch odrębnych wniosków (ok. 2000 znaków) recenzentów, o czym uprzednio są informowani recenzenci przez Dziekana Wydziału Humanistycznego. Decyzja o wyróżnieniu zapada w drodze tajnego głosowania i musi być przyjęta większością co najmniej 2/3 głosów komisji doktorskiej. Wniosek może być zgłoszony przez przewodniczącego komisji doktorskiej na posiedzenie Rady Wydziału, na którym będzie rozpatrywana sprawa nadania stopnia doktora.
 4. Decyzja Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora jest przekazywana promowanemu doktorowi osobiście lub listownie.
 5. Osobie, której nadano stopień doktora, Dział Nauki Uniwersytetu Szczecińskiego wydaje oryginał dyplomu oraz jego odpisy.

X. Zamknięcie przewodu doktorskiego

 1. Jeśli od daty rozpoczęcia przewodu minęły cztery lata i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora, Rada Wydziału za pośrednictwem Dziekana Wydziału Humanistycznego zwraca się do kandydata z prośbą o potwierdzenie woli kontynuowania przewodu. W przypadku jej braku, Rada Wydziału podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu.
 2. Wszczęty przewód doktorski zostaje zamknięty w przypadku, gdy kandydat w wyznaczonym terminie:
 3. a) Nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo ich nie zda.
 4. b) Nie przedstawi rozprawy doktorskiej w terminie określonym w pkt. 1.
 5. c) Po upływie czterech lat od wszczęcia przewodu doktorskiego, na wniosek Dziekana nie przedstawi wymiernych efektów prac nad rozprawą doktorską, świadczących o jej zaawansowaniu.
 6. d) Komisja doktorska nie przyjmie rozprawy doktorskiej i nie dopuści do publicznej obrony.
 7. e) Na wniosek doktoranta o zamknięcie przewodu doktorskiego.
 8. Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem kandydatowi stopnia naukowego doktora, gdy kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.
 9. Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.
 10. W przypadku odmowy nadania stopnia naukowego doktora kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Wydziału. Następnie, przewodniczący Rady Wydziału dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady Wydziału, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora.
 11. Kandydat może odwołać się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu rozstrzygnięcia. Centralna Komisja rozpatruje wniosek w terminie czterech miesięcy od dnia jego doręczenia.
 12. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzje podejmuje Dziekan Wydziału po ewentualnym zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.