Dokumenty w postępowaniu habilitacyjnym:

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek habilitanta, który kieruje bezpośrednio do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów:
1. wniosek o wszczęcie postępowania (we wniosku należy wskazać jednostkę, w której ma być przeprowadzone postępowanie);
2. oryginał lub poświadczoną przez jednostkę przeprowadzającą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora;
3. autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych (w języku polskim i angielskim) w sposób jednoznacznie wyróżniony w autoreferacie. Opis osiągnięć może stanowić:
• dzieło opublikowane w całości/zasadniczej części lub jednotematyczny cykl publikacji;
• zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne;
• część pracy zbiorowej, jeśli ta część jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia dr hab. (należy przedłożyć oświadczenia wszystkich współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Zwolnienie od tego obowiązku możliwe jest w następującym przypadku: śmierci współautora, uznania go za zmarłego, trwałego uszczerbku na jego zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia);
4. wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim i angielskim):
nauki społeczne
5. informacje o:
• osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcje promotora pomocniczego;
• współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i zagranicą;
• działalności popularyzującej naukę.

Powyższe dokumenty muszą być przesłane w formie papierowej i elektronicznej. Forma elektroniczna wniosku wraz z załącznikami musi być tożsama (identyczna) z formą papierową, uwzględniającą wymagane podpisy na tych dokumentach.

Adres Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów:
Sekcja Nauk Humanistycznych i Społecznych
00 – 901 Warszawa
pl. Defilad 1 ( PKiN )

www.ck.gov.pl

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO
1. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
2. Wniosek wraz z autoreferatem habilitanta zamieszczany jest  na stronie internetowej  Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
3. W ciągu 7 dni następuje ocena formalna wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny wzywa się do jego uzupełnienia, wskazując sposób i wyznaczając termin uzupełnienia wniosku.
4. Po ocenie formalnej wniosku, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, przekazuje wniosek o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej wskazanej przez habilitanta Radzie Wydziału.
5. Po wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez wyznaczoną Radę Wydziału, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów powołuje komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego.
Komisja składa się z 7 osób:
• Centralna Komisja wyznacza 4 członków w tym przewodniczącego i 2 recenzentów wyznaczonych przez Centralną Komisję spoza jednostki przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne,
• Rada Wydziału wyznacza 3 członków w tym sekretarza i recenzenta.

6. W dniu powołania komisji habilitacyjnej, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, przekazuje jej dokumenty habilitanta.
7. Oceny osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje się (jak to nakazuje art. 16 ust. 3 Ustawy) stosując kryteria oceny ujęte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165).
8. Posiedzenia komisji zwołuje, za pośrednictwem sekretarza, przewodniczący komisji. Sekretarz komisji zapewnia obsługę techniczną posiedzeń komisji i sporządza harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego.
9. W terminie 6 tygodni od powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają osiągnięcia naukowe wnioskodawcy zgodnie z kryteriami i przygotowują recenzje. Recenzja powinna obejmować, w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach ocenę „osiągnięcia naukowego” oraz „istotnej aktywności naukowej”.
10. O organizacji i trybie pracy komisji decyduje jej przewodniczący, który korzysta z pomocy sekretarza komisji. Przewodniczący komisji jest zobowiązany do zapoznania wszystkich członków komisji z materiałami dostarczonymi przez habilitanta. Sporządzone recenzje sekretarz komisji udostępnia przewodniczącemu i pozostałym członkom komisji dopiero po wpłynięciu ostatniej z nich. O liczbie odbytych posiedzeń komisji decyduje jej przewodniczący. Organizację posiedzeń komisji przewodniczący zleca sekretarzowi komisji. Przewodniczący komisji może kontaktować się z członkami komisji drogą elektroniczną. Sekretarz nadzoruje przebieg postępowania.
Sekretarz komisji może zwrócić się do pozostałych członków komisji z prośbą o przesłanie krótkiej opinii, która będzie jednoznacznym uzasadnieniem ich stanowiska w sprawie osiągnięć habilitanta.
11. Po przedstawieniu recenzji i zapoznaniu się z autoreferatem członkowie komisji habilitacyjnej w głosowaniu jawnym (na wniosek wnioskodawcy może odbywać się w sposób tajny) podejmują uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego. W szczególnych przypadkach (w razie wątpliwości komisji dot. dokumentacji osiągnięć naukowych) komisja może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę o jego osiągnięciach i planach naukowych.
12. Sekretarz komisji przed przedstawieniem radzie jednostki organizacyjnej uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania/ odmowy nadania stopnia naukowego powinien przedstawić Dziekanowi Wydziału Humanistycznego ustne sprawozdanie z posiedzenia komisji.
13. W terminie 21 dni od otrzymania recenzji Komisja przedkłada radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego (w tym recenzji osiągnięć naukowych). Na tej podstawie Rada jednostki w ciągu miesiąca podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.
14. Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczący rady) przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej.

KRYTERIA OCENY W ZAKRESIE OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH:
– autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH),
– autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujących się w bazie lub na liście ww.
– autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów,
– liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science,
– indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science,
– kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach,
– wygłoszenie referatów na międzynarodowych  lub krajowych konferencjach tematycznych.

KRYTERIA OCENY W ZAKRESIE DOROBKU DYDAKTYCZNEGO I POPULARYZATORSKIEGO:
– uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych,
– udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych tych konferencji,
– otrzymane nagrody i wyróżnienia,
– udział w konsorcjach i sieciach badawczych,
– kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami,
– udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism,
– członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych,
– osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki,
– opiekę naukową nad studentami,
– opiekę naukową na doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego z podaniem tytułów rozpraw,
– staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich,
– wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców,
– udział w zespołach eksperckich i konkursowych,
– recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

 

Pliki do pobrania

Ustawa_o_stopniach_naukowych_i_tytule_naukowym [187 KB]

Nowe_Rozporządzenie_MNISW_przeprowadz._czynności [184 KB]