ĆWICZENIE –DZIAŁANIE ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SZCZECINIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAKŁÓCEŃ W SYSTEMIE ZAOPATRYWANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA W WODĘ

W dniu 14 listopada 2019 r. w Pracowni Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych działającej w ramach Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, przy ul. Krakowskiej 71-76 w Szczecinie przeprowadzony został projekt naukowo-dydaktyczny p. k. „WODA 2019”.

Istotą tego projektu było sprawdzenie działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Szczecinie w sytuacji wystąpienia zakłóceń w systemie zaopatrywania mieszkańców miasta w wodę. Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało w formie jednoszczeblowego treningu sztabowego połączonego ze zwołaniem przez Prezydenta Miasta Szczecin Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Opracowanie sytuacji wyjściowej do ćwiczeń poprzedzone zostało rekonesansem infrastruktury spółki oraz analizą potencjalnych, możliwych do wystąpienia zagrożeń. Ostateczny kształt scenariusza opracowany został przez Pana Mirosława Pieczykolana Z-cę Dyrektora Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Szczecinie oraz dr. Szczepana Stempińskiego kierującego ww. pracownią. W trakcie ćwiczenia wszyscy jego uczestnicy zostali zobowiązani do bieżącego wypełniania „Arkusza pracy uczestników ćwiczenia WODA 2019” – narzędzia badawczego które umożliwiło ocenę podejmowanych działań przez osoby zobowiązane do rozwiązania sytuacji kryzysowej oraz dokonywania analizy ćwiczenia i opracowywania sprawozdania końcowego. Powyższe narzędzie zostało opracowane przez dr Cezarego Guźniczaka kierującego grupą analizy i oceny ćwiczenia.

Kluczowym elementem treningu było przedstawienie wariantów rozwiązania zaistniałych incydentów Prezydentowi Miasta Szczecin. Wnioski i rekomendacje z przebiegu treningu przedstawione zostaną w styczniu 2020 podczas seminarium
z udziałem Zarządu Miasta Szczecin, uczestników ćwiczenia oraz pracowników badawczo – dydaktycznych INoPiB.

Powyższe ćwiczenie było kolejnym projektem dydaktyczno – badawczym (w 2016 r. ćwiczenie ,,Widzowie”, w 2018 r. ćwiczenie ,,Energia 2018”) współorganizowanym przez Pracownię Badań nad Bezpieczeństwem Wspólnot Samorządowych.