Uprzejmie informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz kolejny podpisał porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2023/2024.

Program skierowany jest do maturzystów, absolwentów liceów, techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2023 r. i spełniają łącznie następujące kryteria :

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka ;
  • ukończyli szkołę ponadpodstawową w 2023 r. i są maturzystami z 2023 roku;
  • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z terenów miejskich lub miasta liczącego do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony. Okres  zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2.443 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny, pracował w PGR nie mniej niż 2 lata na umowę o pracę.

 

Kandydat do stypendium, spełniający warunki określone w §3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 7 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. do godziny 16:00. Wydrukowany z systemu wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2023 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Plakat programu